Polityka prywatności

Tu zamieściliśmy informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Wojciech Szadurski z siedzibą w Las Palmas de Gran Canaria, NIF Z0356055C, adres: C/ Portugal 2, 35010, Las Palmas de Gran Canaria, operator strony internetowej www.grancanaria4you.pl (dalej jako: „Administrator„).

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych lub skorzystać ze swoich praw. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Prawa

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 6. do przenoszenia danych – jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy.

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) a w Hiszpanii Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pozostałe informacje zostały podzielone odpowiednio do grup osób, których dane są przetwarzane:

 1. Klienci i inni kontrahenci i ich pracownicy
 2. Osoby kontaktujące się poprzez e-mail i formularz kontaktowy
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych
 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na portalach społecznościowych

 

1. JEŚLI JESTEŚ NASZYM KLIENTEM, KONTRAHENEM LUB ICH PRACOWNIKIEM – TE INFORMACJE SĄ DLA CIEBIE:

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy, a także w związku z wykonywaniem obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych oraz rachunkowych.

Jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez kontrahenta Administratora do realizacji umowy informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, adres email, numer telefonu. Powyższe dane osobowe pozyskaliśmy od Twojego pracodawcy, czyli naszego kontrahenta. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu utrzymywania z Tobą kontaktu na potrzeby wykonywania zawartej umowy.

W każdym przypadku Twoje dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi regulacjami nakładającymi na Administratora obowiązki prawne.

Jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez kontrahenta do realizacji umowy

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na utrzymywaniu kontaktu w celu realizacji umowy.

W każdym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. księgowe, prawne lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania umowy, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy.

 

2. JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI POPRZEZ E-MAIL, TELEFON LUB FORMULARZ KONTAKTOWY – TE INFORMACJE SĄ DLA CIEBIE:

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi zgłoszenia. Możliwe jest również dalsze przetwarzanie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jakim jest obsługa otrzymywanych zgłoszeń oraz zapewnienie ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. prawne, doradcze lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres obsługi zgłoszenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie, w którym konieczne jest zidentyfikowanie osoby – np. zgłoszenie o realizację praw.

 

3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym przede wszystkim przesyłania informacji o naszej działalności. Możliwe jest również dalsze przetwarzanie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie uprzednio udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą możesz wyrazić zaznaczając checkbox pod formularzem kontaktowym na stronie https://www.grancanaria4you.pl/kontakt oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Pamiętaj, że możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. prawne, doradcze, marketingowe lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 10 lat, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi otrzymywanie treści marketingowych.

 

4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Posiadamy profile w portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram i w związku z tym będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników, którzy je obserwują.

Ponadto administratorem danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W celu zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez tego dostawcę należy zapoznać się z udostępnioną przez niego polityką prywatności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników portali społecznościowych w zakresie przetwarzanym przez Administratora są przetwarzane w celu:

 • informowania użytkowników o naszej działalności na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na promowaniu swojej działalności,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu obserwowania naszego profilu w portalu społecznościowym, a w przypadku zadania pytania za jego pomocą – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. prawne, księgowe, marketingowe, doradcze lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli nie zaobserwujesz naszego konta w mediach społecznościowych lub nie napiszesz do nas za jego pomocą, nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych.